W czerwcu skończyłam kurs masażu tkanek głębokich w INTERNATIONAL SCHOOL OF DEEP TISSUE MASSAGE PRACTITIONERS

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH – czym jest dla mnie?

Może kojarzyć się z bólem i twardym dotykiem, lecz

Głęboki masaż tkankowy nie jest bolesny, może być delikatny i opiekuńczy.

Nie jest „twardym” masażem, nie jest wywieraniem większego nacisku, nie wymaga od terapeuty niezwykłej siły.

Jest zrozumieniem warstw ciała i możliwościach pracy z tkanką w tych warstwach zmierzającej do rozluźnienia, wydłużenia i uwolnienia utrzymujących się wzorców nieprawidłowych napięć w możliwie najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób.

Co daje masaż tkanek głębokich:

 • Zmniejszenie bólu
 • Przywrócenie lepszej postawy
 • Większa giętkość
 • Większa płynność ruchów
 • Uczucie zaopiekowania ciała

Jak pracuje terapeuta?

Głęboko, ale nie twardo 😊

PoWoLi 😊 to jedna z ważniejszych cech tego masażu, którą osobiście uwielbiam

Terapeuta czeka na naturalne rozluźnienie tkanek, nie stwarza tego, a daje przestrzeń i czas, by mięśnie same się rozluźniły we właściwym dla siebie czasie. Ważne to brak oczekiwań po obu stronach i swoiste poddanie się dotykowi.

Łagodnie, ale skutecznie. Masaż to doświadczenie energetyczne, jak i bardzo głęboka sesja, jest tańcem między masażystą a pacjentem. Ważne, by w tym tańcu prowadzący odczytywał reakcje ciała pacjenta.

 

Co jeszcze jest ważne?

Na jakość masażu ma wpływ szereg czynników:

 • Kontakt emocjonalny,
 • Wzajemne zaufanie
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Jakość tkanki i nawyki
 • Obszary bólu i lęku pacjenta
 • Inne subtelne elementy

Na podstawie książki Art Riggs „Masaż tkanek głębokich”.

Na co pomaga terapia MTG:

 • Napięciowy ból głowy
 • Bolesne miesiączki
 • Praca z blizną (cesarskie cięcie, inne pooperacyjne)
 • Wszelkie bóle mięśniowe,
 • Urazy, zwichnięcia, stłuczenia, skręcenia np. stawu skokowego,

 

 

Jeśli czujesz, że chcesz się poddać temu masażowi, zapraszam serdecznie, przez cały lipiec oferta promocyjna – 180 pln / sesja 50 min !!!

 

_______________________________________________________________________________________________________

 ENG

In June, I finished the deep tissue massage course at the INTERNATIONAL SCHOOL OF DEEP TISSUE MASSAGE PRACTITIONERS

DEEP TISSUE MASSAGE – what is it for me?

It may be associated with pain and hard touch, but

Deep tissue massage is not painful, it can be gentle and caring.

It is not a „hard” massage, it is not applying more pressure, and it does not require the therapist to be unusually forceful.

It is an understanding of the layers of the body and the possibilities of working with the tissue in those layers aiming to relax, lengthen and release lingering patterns of abnormal tension in the most effective and energy-efficient way possible.

What deep tissue massage gives:

– Reduction of pain

– Restoration of better posture

– Increased flexibility

– Greater fluidity of movement

– A feeling of care for the body

How does the therapist work?

Deep, but not hard 😊

SLOWLY 😊 is one of the most important features of this massage, which I personally love.

The therapist waits for the natural relaxation of the tissues, does not create this, and gives space and time for the muscles to relax on their own at the right time. What’s important is the lack of expectations on both sides and a kind of surrender to the touch.

Gently but effectively. Massage is an energetic experience as well as a very deep session, it is a dance between masseur and patient. It is important that in this dance the practitioner reads the reactions of the patient’s body.

What else is important ?

A number of factors influence the quality of a massage:

– Emotional contact,

– Mutual trust

– A sense of security

– Tissue quality and habits

– Patient’s areas of pain and anxiety

– Other subtle elements

Based on the book „Deep Tissue Massage” by Art Riggs.

What MTG therapy helps with:

– Tension headache

– Painful menstrual periods

– Scar work (cesarean section, other post-operative)

– Any muscle pain,

– Injuries, sprains, contusions, sprains of the ankle joint, for example,

If you feel that you want to undergo this massage, you are cordially invited, for the whole of July promotional offer – 180 pln / session 50 min !!!

Marta Skrok

Absolwentka VIII Szkoły Liderek, Alchemii Życia w Manaya’s Healing u Mara Manaya (Marta Jezierska), Trenerka metody GOŚĆ – GŁOS, ODDECH, ŚMIECH, CISZA w Akademii Radosnego Życia oraz Absolwentka kursu MBSR mindfulness. W 2018 roku zorganizowała Konferencję Smakuj Życie z Beatą Pawlikowską, w której udział wzięło blisko 200 Kobiet.